Aviso legal

Información sobre o titular do sitio web (dominio):

A dirección URL [páxina web: https://eosa.com] (en diante os sitios web) son dominios rexistrados por Estrategia y Organización S.A. (EOSA).  

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase que este sitio web é propiedade de:

 • Razón social: Estrategia y Organización S.A. (EOSA).
 • Rexistrada no Rexistro Mercantil de Pontevedra no libro 1340 da Sección de Sociedades, folio 71, folla PO-10.289, Inscrición 1ª.
 • NIF: A36196418.
 • Domicilio social: Vigo, rúa Doutor Cadaval, 5 – 1ºB (36201).
 • Correo electrónico de contacto: eosa@eosa.com.

Esta páxina ten carácter informativo, tendo por obxecto facilitar o coñecemento ao público en xeral, dos produtos e servizos ofrecidos. O acceso ao sitio web é, en principio, gratuíto, sen prexuízo de que a contratación de produtos ou servizos a través do sitio web poida estar suxeita a unha contraprestación económica.

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web nin a información ofrecida no mesmo para a realización de actividades contrarias á Lei, a moral ou a orde pública, e a respectar as condicións de uso establecidas pola empresa.

Política de Protección de Datos Persoais

Pode consultar a nosa política de protección de datos persoais na seguinte ligazón: https://www.eosa.com/politica-de-privacidade/

Ademais, informámoslle que de conformidade co disposto no art. 23 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), informámoslle que pode restrinxir a publicidade non desexada inscribindo os seus datos de forma gratuíta e voluntaria nun ficheiro de exclusión publicitaria. Actualmente só existe o ficheiro denominado Lista Robinson que está xestionado pola Asociación Española de Economía Dixital (ADIGITAL).

A Lista Robinson debe ser consultada por quen vaia a realizar unha campaña publicitaria para excluír da mesma ás persoas rexistradas. Con todo, a pesar de que se inscribiu na Lista Robinson, os comerciantes poden remitirlle publicidade dos seus produtos ou servizos se é cliente ou se lles deu o seu consentimento.

Ao inscribirse na Lista Robinson pode elixir o medio ou canle de comunicación a través do cal non desexa recibir publicidade (correo postal, chamadas telefónicas, correo electrónico ou outro medio). Debe ter en conta que a inscrición na Lista Robinson é eficaz a partir do terceiro mes desde a data en que rexistre os seus datos, polo que é posible que no devandito prazo siga recibindo algunha comunicación comercial.

Pode consultar os sistemas de exclusión publicitaria na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/areas/publicidad/index.html.

Por último, se desexa inscribirse na Lista Robinson pode facelo a través desta ligazón: https://www.listarobinson.es/

Condicións de Acceso e Utilización do Sitio web

O acceso a este Sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, e supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique tanto no enchemento dos formularios de rexistro como en calquera outro momento posterior, sendo da súa responsabilidade o actualizar a información proporcionada, de tal forma que reflicta a súa situación real. O usuario será responsable da inexactitude ou falta de veracidade da información achegada.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que a nosa empresa ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo, pero non limitativo, a non empregalos para:

 • incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
 • difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos;
 • provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nome da empresa creadora do sitio web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;
 • tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

A nosa empresa resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, a organización non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Dereitos de Propiedade Intelectual

O usuario obrígase a respectar os dereitos de propiedade intelectual da organización. O uso ou a concesión de acceso a este Sitio web non comportan o outorgamento de dereito algún sobre as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo que se utilicen na mesma.

Dentro da expresión “Sitio web” compréndense -con carácter delimitativo pero non limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías e outros incluídos no mesmo, e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible con independencia de que sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual de acordo ao Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

Quedan prohibidas as descargas deste Sitio web para fins comerciais, polo que o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, ceder, transformar ou usar o contido deste Sitio web con fins comerciais.

Así mesmo, en virtude do establecido neste Aviso Legal, queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos deste Sitio web sen autorización expresa do autor e sen que poidan entenderse cedidos ao usuario polo acceso á mesma.

Exención e limitación de responsabilidade

A nosa empresa queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos, sen carácter limitativo:

 • Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resulta accesible este Sitio web, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.
 • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Sitio web, así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio ou dos servizos e/o contidos no mesmo, cando iso débase (i) ben a interrupción do servizo por mantemento técnico da web, (ii) ben a unha causa allea ao ámbito de control da nosa empresa xa proveña directa ou indirectamente desta.
 • Da calidade e velocidade de acceso ao sitio e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder ao sitio e aos seus servizos e/o contidos.

Modificación dos termos e condicións de uso

As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente poidan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. A empresa se reserva en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso ás mesmas, así como o seu contido.

A persoa que accede ao sitio web acepta e obrígase ao cumprimento das seguintes condicións de uso: O usuario comprométese a utilizar os servizos e informacións que se ofrecen no sitio web na forma que se presentan, sen modificar os contidos e para o seu uso exclusivo, sen poder ceder en ningunha forma, nin notificar a ninguén os mesmos e queda obrigado a utilizalos no seu propio e único interese na forma que corresponde segundo a natureza dos contidos. O usuario comprométese a usar as súas claves de acceso (nome de usuario e contrasinal) para uso exclusivo do usuario titular das mesmas e a súa custodia, confidencialidade e correcta utilización son da súa exclusiva responsabilidade. A nosa empresa resérvase o dereito para modificar estas condicións xerais de uso en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, polo que o usuario obrígase a revisar as presentes Condicións Xerais cada vez que acceda ao sitio web. A nosa empresa, non será responsable por ningún prexuízo que o usuario ou terceiros poidan causar como consecuencia de que outras persoas utilicen o seu contrasinal, tanto co seu coñecemento como sen el. A utilización dos Servizos e dos Contidos do sitio web é baixo a única e exclusiva responsabilidade dos Usuarios.

Os Usuarios son conscientes e aceptan voluntariamente, que o uso da Páxina e dos Servizos e dos Contidos ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

En particular, a nosa empresa non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do sitio web, dos seus Servizos e Contidos. Por iso, non responde polos posibles danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen derivar para os usuarios.

A nosa empresa tampouco garante a ausencia de virus nin doutros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático dos usuarios ou nos documentos electrónicos ou ficheiros almacenados nel. Por iso, non responde dos posibles danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen derivar para os usuarios.

Lexislación Aplicable e Xurisdición

Estas Condicións Xerais de Uso do Sitio web réxense pola lexislación española.

As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de cuantos litixios puidesen derivarse os Xulgados e Tribunais de Vigo.

Litixios en liña

Cumprindo co deber de información en materia de resolución de litixios en liña conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, informámoslle de que a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, que se atopa á súa disposición na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Este aviso legal foi actualizado el 8 de maio de 2023