Política de privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD-GDPR) e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), ofrecémoslle a seguinte información adicional sobre o tratamento de datos persoais que realizamos.

Finalidade, destinatarios e exercicio de dereitos

Os datos persoais facilitados a través deste sitio web serán recolleitos en ficheiros titularidade da empresa ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, SA, con CIF A36196418 coa finalidade de xestionar, administrar e prestarlle os servizos ou facilitarlle os contidos que nos solicite, así como poder ofrecerlle novos servizos e contidos e enviarlle información comercial relacionada coas novidades e promocións da empresa.

Os datos obrigatorios de cada formulario, serán identificados como tal, provocando a falta de subministración da devandita información ou a subministración de datos incorrectos, que a empresa poida prestarlle os servizos ou contidos que solicite.

O usuario consente o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas. Así mesmo informámoslle de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante correo electrónico á dirección info@eosa.com, identificándose como usuario do sitio web e concretando a súa solicitude ou ben mediante correo ordinario á dirección anteriormente indicada (domicilio social), achegando fotocopia do NIF ou documento equivalente.

Responsabilidades e compromisos do usuario

O usuario garante que é maior de 14 anos e que a información facilitada é exacta e veraz, comprometéndose a informar á empresa de calquera modificación da información que lle fora solicitada, mediante correo electrónico á dirección info@eosa.com, identificándose como usuario do sitio web e concretando aqueles datos que fosen modificados.

O usuario garante que é maior de 14 anos e que a información facilitada é exacta e veraz, comprometéndose a informar á empresa de calquera modificación da información que lle fora solicitada, mediante correo electrónico á dirección info@eosa.com, identificándose como usuario do sitio web e concretando aqueles datos que fosen modificados.

No caso de que, na execución dos servizos, sexan facilitados á empresa datos de carácter persoal de terceiros, o usuario garante que está facultado lexitimamente para facilitar os devanditos datos e que procedeu a informar ao interesado da cesión dos seus datos e a solicitar o seu consentimento, responsabilizándose do incumprimento destas obrigacións.