Recursos humanos e emprego

Contamos cunha importante experiencia na realización de procesos de xestión e planificación dos RR.HH., diagnóstico organizativo, plans de compensación, deseño de políticas retributivas, reestruturación e axuste de persoais, redeseño de organigramas, etc.

As demandas en materia organizativa están esixindo a adaptación da organización de persoal, o que nos leva a presentar propostas centradas en proxectos de reorganización, novos deseños organizativos e RPT (Relación de Postos de Traballo).

A eficiencia organizativa é unha das condicións para acadar o éxito; no ámbito privado, os proxectos abordados durante los últimos años, céntranse en procesos de reestruturación organizativa, ERE, avaluación e recolocación.

Estes proxectos abórdanse a nivel nacional e internacional, xa que EOSA conta con un área de internacionalización.

Esta proximidade permite a colaboración na realización de procesos de recrutamento de empresas españolas que están interesadas en incorporar persoal nas súas filiais estranxeiras, realizando a procura a nivel nacional ou ben no país de orixe.

RECURSOS HUMANOS

EMPREGO PÚBLICO

Recursos humanos

orientado cara ás empresas, asociacións empresariais ou clústeres

A metodoloxía que empregamos nos nosos procesos de selección susténtase principalmente nas siguientes etapas:

Dividimos os procesos de mellora organizativa nunha primeira fase de análise da situación organizativa da entidade:

Continuamos cunha segunda fase de elaboracións de informes de mellora organizativa

Emprego público

asesoramento integral ás entidades públicas galegas e entes instrumentais do sector público en materias relacionadas co emprego público

O noso equipo de recursos humanos e emprego público

Un equipo humano próximo ás necesidades das diferentes organizacións, integrado por consultores expertos na área do emprego público e recursos humanos.

Actualidade da área de RRHH e emprego