Desenvolvemento urbano e finaciamento público

A planificación estratéxica ten como obxectivo principal axudar a planificar e deseñar estratexias a longo prazo para o desenvolvemento sostible de cidades e rexións.

Na área de desenvolvemento urbano e fondos europeos dedicámonos a asesorar ás administracións públicas na toma de decisións para avanzar cara ao desenvolvemento sostible de maneira que se promova o crecemento equitativo, a eficiencia e a calidade de vida dos territorios.

O desenvolvemento local e urbano sostible foi unha das prioridades da política rexional da Unión Europea desde os anos 90 do pasado século XX. A través de programas e iniciativas como os proxectos piloto URBANO, URBAN, iniciativa urbana e EDUSI, que achegaron financiamento e intercambio de coñecementos, a Comisión Europea ha vindo colaborando coas rexións e cidades para garantir unha boa calidade de vida e un crecemento sostible.

O fondo de recuperación Next Generation EU da Unión Europea financia a implementación da Axenda Urbana Española a través dos plans de acción locais, contribuíndo así a que as cidades e territorios sexan máis inclusivas, seguras, resilientes e sostibles.

Na actualidade, o desenvolvemento territorial sostible e integrado é un dos obxectivos da Política de cohesión europea no período 2021-2027, que está apoiado polo FEDER no marco da prioridade 5A “Integración Territorial e Local” do Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027. Mediante convocatorias en concorrencia competitiva seleccionaranse PLANS DE ACCIÓN INTEGRADOS -que haberán de estar previamente enmarcados nunha estratexia territorial integrada e sostible no municipio ou área funcional- para ser cofinanciados polo FEDER.

Eosa conta con experiencia de máis de 15 anos neste ámbito, que abarca tanto o deseño de proxectos de planificación estratéxica urbana como a xestión e avaliación dos mesmos.

Proxectos de iniciativa urbana que obtiveron financiamento no marco dos Programas Operativos Rexionais e Plurirrexional do FEDER 2007-2013.

Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado (DUSI) que obtiveron financiamento da Unión Europea a través do FEDER no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.

Plans de acción local da Axenda Urbana Española ou Axendas urbanas locais, gran parte das cales obtiveron financiamento Next Generation EU no marco do compoñente 2 do PRTR

Actividade da área

Planificación estratéxica

Deseño de estratexias a medio e longo prazo para o desenvolvemento sostible dos territorios:

 • Análise e diagnóstico territorial.
 • Marco estratéxico.
 • Plan de acción.
 • Plan de participación e gobernanza.

Solicitudes de financiamento europeo

Preparación de proxectos e presentación de candidaturas:

 • Estudo de fontes de financiamento.
 • Desenvolvemento de proxecto e adecuación aos requisitos da convocatoria.
 • Redacción da memoria e preparación da documentación necesaria para a presentación da candidatura.
 • Seguimento e información das propostas presentadas, estratexia de apoio á candidatura.

Xestión de proxectos

Asesoramento e apoio na xestión de proxectos cofinanciados por fondos europeos garantindo o cumprimento da normativa comunitaria de aplicación:

 • Asesoramento técnico e xurídico.
 • Xestión económica e seguimento financeiro do proxecto.
 • Asesoramento e apoio na xestión de equipos.
 • Planificación da execución do proxecto. Análise e xestión de riscos.
 • Certificación de gastos e preparación de solicitudes de pago.
 • Elaboración de informes de seguimento e execución.
 • Preparación de reprogramaciones e auditorías.
 • Elaboración de plans de medidas antifraude.

Participación e gobernanza

A participación cidadá capital no deseño e desenvolvemento dos procesos de planificación estratéxica dos territorios:

 • Deseño e desenvolvemento de procesos participativos que garantan a implicación activa de axentes sociais e cidadanía.
 • Formación en gobernanza e participación cidadá.
 • Asesoramento e asistencia na creación de órganos de gobernanza específicos para a execución de proxectos colaborativos.

Comunicación e publicidade

Desenvolvo de estratexias de comunicación e publicidade a medida, que resalten a importancia e o impacto dos proxectos:

 • Asesoramento e apoio no cumprimento da normativa comunitaria en materia de comunicación.
 • Elaboración de plans de comunicación acordes á normativa europea de aplicación.
 • Deseño e desenvolvemento de páxinas web específicas para a divulgación de proxectos financiados con fondos e programas europeos.
 • Asesoramento e apoio no deseño de materiais de comunicación específicos.

Formación

Formación integral para a implementación e xestión dos proxectos relacionados coa nosa área:

 • Planificación estratéxica.
 • Xestión de fondos europeos.
 • Participación e gobernanza.
 • Axendas Urbanas.

O noso equipo de desenvolvemento urbano e fondos europeos

Os nosos proxectos desenvólvense de maneira integral, abarcando o coñecemento de diferentes áreas de EOSA, dende o momento da estratexia ata o peche, incluíndo todo tipo de servizos relacionados como a comunicación ou a difusión dos resultados.

Actualidade da área de Desenvolvemento local e financiamento público